Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Tang Moo Spa en een cliënt waarop Tang Moo Spa deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Tang Moo Spa een behandeling aangaat, gaat deze cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Ethiek en hygiëne staan binnen Tang Moo Spa hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze patiënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. In verband met de hygiëne worden het linnengoed van de behandeltafel en de badlakens die eigendom zijn van Tang Moo Spa na elke behandeling gereinigd. Tang Moo Spa draagt zelf zorg voor fris linnengoed en badlakens, u hoeft zelf niets mee te nemen. Om hygiënisch te kunnen werken verwachten wij van u dat u zich voor de massage gewassen heeft.

Bij Tang Moo Spa willen we u met respect tegemoet treden en dat verwachten wij ook van onze patiënten terug. Wij geven geen erotische massages, de geslachtsdelen wordt niet gemasseerd. Tijdens de massages blijft het ondergoed aan. Seksueel getinte opmerkingen of seksuele handelingen worden niet getolereerd. Wij zullen u dan verzoeken de factuur te betalen en de praktijk te verlaten. De masseuse dient te allen tijden met respect behandeld te worden.

Tang Moo Spa behoudt zich het recht om u te weigeren indien u onder invloed verkeert van geestverruimende middelen.

Het gebruik van medicijnen en behandelingen bij andere therapeuten of artsen dient u altijd te melden. De masseuse kan dan beoordelen of een behandeling geschikt is. Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan kunt u Tang Moo Spa niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseuse de behandeling onderbreken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelende arts hierin toestemt. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc. dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden. Alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt, kan ook Tang Moo Spa informatie over de aandoening of klacht bij de arts in winnen.

Wij verwachten dat onze cliënten op tijd komen en dat betekent dat u ongeveer 10 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig dient te zijn. Bij te laat komen zullen wij dit in tijd op uw behandeling moeten korten om te voorkomen dat de volgende klant gevolgen van het te laat komen ondervindt. Wij kunnen ook besluiten de behandeling te verzetten en 50% in rekening te brengen voor het niet door laten gaan van de behandeling. U dient de behandelingen contant te voldoen.

Om u volledig aandacht te kunnen geven, nemen wij zelf de telefoon niet aan tijdens het masseren. Daarom vragen wij u om uw mobiele telefoon ook uit te schakelen tijdens behandelingen. Roken in de wacht- en behandelruimte is niet toegestaan.

Inspanningen

Tang Moo Spa zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tang Moo Spa zal nooit de grenzen van veilig masseren overschrijden. Tang Moo Spa zal geen massagetechnieken toepassen die schade kunnen berokkenen. Daarmee is de veiligheid van behandelen gegarandeerd. Tang Moo Spa zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

Massages worden alleen op afspraak uitgevoerd. Op telefoonberichten zonder nummerherkenning en anonieme berichten middels welke media dan ook wordt niet gereageerd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Tang Moo Spa melden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Tang Moo Spa de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken behandeling berekenen. Tang Moo Spa moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Tang Moo Spa.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. De masseuse dient te allen tijden met respect behandeld te worden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Tang Moo Spa het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Tang Moo Spa vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Tang Moo Spa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Tang Moo Spa gebruikt hiervoor een anamneseformulier. Bij het eerste bezoek vult de cliënt dit anamneseformulier in waarna het ingevulde formulier door de masseuse met de klant besproken wordt. Tang Moo Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tang Moo Spa zal nooit persoonlijke en medische gegevens verstrekken, verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Al het bezoldigde en onbezoldigde personeel van Tang Moo Spa is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Inhoudelijke informatie vanuit de massage wordt alleen naar buiten gebracht als cliënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Tang Moo Spa houdt per behandeling statussen bij. De voortgang en bijzonderheden worden summier in kaart gebracht. Patiënt geeft hiervoor toestemming. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tang Moo Spa verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Tang Moo Spa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tang Moo Spa is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tang Moo Spa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan wanneer de cliënt ervoor kiest om het door Tang Moo Spa gehanteerde anamneseformulier niet, onvolledig dan wel onjuist invult. Tang Moo Spa is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan het management van Tang Moo Spa. Tang Moo Spa moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Tang Moo Spa de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Betaling

Tang Moo Spa vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Tang Moo Spa vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Offertes / aanbiedingen

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle offertes van Tang Moo Spa zijn vrijblijvend tenzij er duidelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Tang Moo Spa kan niet aan offertes en/of aanbiedingen gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatten.

Cadeaubonnen

Enkel bij Tang Moo Spa aangekochte of door Tang Moo Spa erkende cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel worden gebruikt. Cadeaubonnen worden geregistreerd en gecodeerd. Enkel juist gecodeerde bonnen kunnen worden gebruikt tegen het vermelde bedrag en/of behandeling. Bonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum, welke op de bon is vermeld en zijn niet tegen contanten inwisselbaar. De volledige waarde van de bon kan als betaling worden gebruikt; dit impliceert dat betalingen kleiner dan de waarde van de bon door Tang Moo Spa niet zullen worden gecompenseerd door contanten.

Personeel

Tang Moo Spa heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere medewerkers indien Tang Moo Spa dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Tang Moo Spa medewerkers van Tang Moo Spa niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaresse van Tang Moo Spa.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Tang Moo Spa en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op de internetsite www.tangmoospa.nl. Daar een website door hackers kan zijn gemanipuleerd, zijn de algemene voorwaarden in de salon de enige waaraan Tang Moo Spa gehouden is. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid website

Deze website bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) worden gegeven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site. De links op deze website leiden naar websites die worden onderhouden door derden. Tang Moo Spa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die op deze website te vinden zijn. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid.

Auteursrechten

De gehele website van Tang Moo Spa valt onder het auteursrecht van Tang Moo Spa. Niets op de website van Tang Moo Spa mag worden gekopieerd of verspreid. Alleen met expliciete toestemming van de eigenaar of gevolmachtigde mogen teksten en foto's worden gebruikt en/of worden verspreid.